สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประธานสาขา

อ.ราชัน  แพ่งประเสริฐ

Rachan@pnru.ac.th

ผศ.ปาริชาติ  รัตนพล

parichart@pnru.ac.th

ผศ.จักรภพ  พูนสิน

Chakkraphop@pnru.ac.th

อ.สุภิญโญ  วงศ์เพม

supinyo@pnru.ac.th

เกี่ยวกับสาขา

   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประวัติสาขา

ปี พ.ศ. 2509 | แผนกวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ. 2520 | สาขาศิลปหัตถกรรม
ปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน | สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปรัชญา

   มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความต้องการของสังคม

โลโก้สาขา

แนวทางการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่โครงร่าง รูปแบบ สัดส่วน วัสดุ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยและความงาม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งในระดับชุมชนและสู่ระดับมาตรฐาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

• นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D)

• นักวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ/เอกชน

• ผู้เขียนแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

• นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ / นักออกแบบกราฟิก

• ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการออกแบบ

• นักผลิตหุ่นจำลองเพื่อประกอบการนำเสนอผลงานออกแบบ

บรรยากาศภายในสาขา

บรรยากาศภายในสาขา

บรรยากาศภายในสาขา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หมวดวิชาทั่วไป

หน่วยกิต

1.) กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

   • วิชาภาษา 9 หน่วยกิต

   • วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต

   • วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต

   • วิชาสหวิทยาการ 2 หน่วยกิต

   • วิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต

2.) กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

หน่วยกิต

1.) กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต

2.) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต

3.) กลุ่มวิชาเฉพาะ 59 หน่วยกิต

   • วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต

   • วิชาเลือก 27 หน่วยกิต

4.) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

5.) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

Copyright © Industrial Product Design | Phranakhon Rajabhat University. All right reserved